העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה

בעסקאות ללא תמורה בין קרובים, לא נדרש אישור הוועדה.
לשם קבלת אישור הרשות המקומית יש לפנות ישירות ל:

1. מוסטפא קאסם, כתובתו gviyah@misgav.org.il טלפון: 04-9902357

2. אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות, דקל: dekel@kmisgav.co.il
טופס בקשה לאישור היעדר חובות - קולחי משגב